NATIONAL ANTHEM

Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya Hey
Bharata Bhagya Vidhata
Punjab Sindhu Gujrat Maratha
Dravida Utkala Banga
Vindhya Himachal Jamuna Ganga
Utchhala Jaladhi Taranga
Tav Shubh Name Jage Tav Shubh Ashish Mange
Gahe Tava Jaya Gatha
Jana Gana Mangal Dayak Jaya Hey
Bharata Bhagya Vidhata
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey
Jaya Jaya Jaya Jaya Hey

Back to top